นักบุญยอห์น แบบติสต์ เป็นบุตรชายของท่านเศคาริยาห์ ผู้เป็นใบ้ และนางเอลิซาเบธ ผู้เป็นหมัน การบังเกิดของท่านยอห์น แบปติสต์ เป็นการประกาศให้ทราบว่าสมัยของพระแมสซีอาห์ กำลังจะมาแล้ว และในสมัยของพระแมสซียาห์นี้ผู้ที่เป็นหมัน จะมีลูกดกและผู้ที่เป็นใบ้จะกลายเป็นประกาศก
     พระวรสารได้เติมชื่อเรียก “แบปติสต์” ให้ท่านก็เพราะว่าท่านได้ประกาศพิธีล้างแบบใหม่ (มธ.3:13-17) ซึ่งในพิธีนี้ผู้มาขอรับพิธีล้างไม่ต้องจุ่มตัวลงไปแช่ในน้ำ เหมือนกับในพิธีล้างเท้่าของพวกยิว แต่ให้รับน้ำจากท่อธารจากมือของศาสนบริกร คือผู้ประกอบพิธี และดังนี้่ท่านยอห์นต้องการจะสอนเราว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะชำระตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โดยลำพังตนเอง แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากพระเจ้า

       ท่านยอห์น เเบปติสต์ เป็นผู้ทำพลีกรรมใช้โทษบาปมาก ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านได้เริ่มใช้วินัยนี้เวลาที่ท่านเจริญชีวิตอยู่ในกลุ่มนักบวช ในถิ่นทุรกันดาร แต่อย่างไรก็ตามธรรมประเพณีชวนเราให้ระลึกถึงลักษณะของการเป็นประกาศกของท่านมากกว่า ท่านเป็นประกาศกในสองตำแหน่งด้วยกัน และเ็ป็นต้น ท่านเป็นประกาศกในใจของพระธรรมเก่า ท่านยอห์นเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในบรรดาประกาศกทั้งหลายของชนชาติอิสราเอล ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายของคำพยากรณ์ต่างๆ (มธ.11:17-15; ยน. 1:19-28) และเพื่อเป็นเครื่องหมายชี้ืแสดงให้เราเห็นว่าท่านเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่จริงๆตามแบบของบรรดาประกาศกที่ยิ่งใหญ่ในพระธรรมเก่า นักบุญลูกา ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องการบังเกิดมาของท่านโดยเเสดงให้เราเห็นถึงภูมิหลังของกระเเสเรียกที่สำคัญๆของบรรดาประกาศกในสมัยพระธรรมเก่า

     ประกาศกมิใช่เป็นเพียงแต่ผู้ที่แจ้งข่างถึงพระเเมสสิยาห์ในอนาคตเท่านั้น  แต่ที่สำคัญก็คือเป็นผู้นำเอาพระวาจาของพระเจ้าไปประกาศและเป็นองค์พยานยืนยันว่าพระวาจาที่สร้างสรรค์นี้อยู่ท่ามกลางพวกเรา  อยู่ในโลกที่ได้รับการสร้างใหม่จากพระเจ้า

     ทุกครั้งที่เรามาร่วมถวายบูชามิสซาพระวาจาของพระเจ้าก็ประกาศซ้ำ สิ่งที่ท่านยอห์น แบปติสต์ได้ประกาศเตือนพวกเขาชาวยิวที่ฝั่งแม่น้ำจอร์เเดน คือ “ขอให้พวกท่านได้กลับใจ” เรื่องเล่าถึงการรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระคริสตเจ้าซึ่งมีบทสวดเสกศีลอยู่ด้วย และเป็นข้อความตอนหนึ่งของพระวรสารนั้นน่าจะต้องทำให้เราได้ถามตัวเองว่า “เราต้องทำอะไร” (กจ.2:37) คำตอบของพระคริสตเจ้า พระองค์ผู้ได้ถวายร่างกายและหลั่งพระโลหิตเพื่อเรา คือว่า “พวกท่านจงทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเราเถิด”

     ชีวิตและการเป็นมรณสักขีของท่านยอห์น แบปติสต์ ก็เป็นการตอบสนองคำเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้าที่ให้ติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุดและมีคริสตชนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่าน โดยได้พลีชีวิตและหลั่งเลือดเพื่อพระคริสตเจ้า เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค ์

ประวัตินักบุญยอห์น | ประวัติวัด | นักบวชลูกวัด | สภาอภิบาล | พลมารี | คูร์ซิลโล | ผู้สูงอายุ | เยาวชน | วิถีคริสตชน | สารวัด | ตารางมิสซา | แผนที่เดินทาง | ติดต่อเรา