นักบุญยอห์น แบบติสต์ เป็นบุตรชายของท่านเศคาริยาห์ ผู้เป็นใบ้ และนางเอลิซาเบธ ผู้เป็นหมัน การบังเกิดของท่านยอห์น แบปติสต์ เป็นการประกาศให้ทราบว่าสมัยของพระแมสซีอาห์ กำลังจะมาแล้ว และในสมัยของพระแมสซียาห์นี้ผู้ที่เป็นหมัน จะมีลูกดกและผู้ที่เป็นใบ้จะกลายเป็นประกาศก
     พระวรสารได้เติมชื่อเรียก “แบปติสต์” ให้ท่านก็เพราะว่าท่านได้ประกาศพิธีล้างแบบใหม่ (มธ.3:13-17) ซึ่งในพิธีนี้ผู้มาขอรับพิธีล้างไม่ต้องจุ่มตัวลงไปแช่ในน้ำ เหมือนกับในพิธีล้างเท้่าของพวกยิว แต่ให้รับน้ำจากท่อธารจากมือของศาสนบริกร คือผู้ประกอบพิธี และดังนี้่ท่านยอห์นต้องการจะสอนเราว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะชำระตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โดยลำพังตนเอง แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากพระเจ้า

       ท่านยอห์น เเบปติสต์ เป็นผู้ทำพลีกรรมใช้โทษบาปมาก ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านได้เริ่มใช้วินัยนี้เวลาที่ท่านเจริญชีวิตอยู่ในกลุ่มนักบวช ในถิ่นทุรกันดาร แต่อย่างไรก็ตามธรรมประเพณีชวนเราให้ระลึกถึงลักษณะของการเป็นประกาศกของท่านมากกว่า ท่านเป็นประกาศกในสองตำแหน่งด้วยกัน และเ็ป็นต้น ท่านเป็นประกาศกในใจของพระธรรมเก่า ท่านยอห์นเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในบรรดาประกาศกทั้งหลายของชนชาติอิสราเอล ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายของคำพยากรณ์ต่างๆ (มธ.11:17-15; ยน. 1:19-28) และเพื่อเป็นเครื่องหมายชี้ืแสดงให้เราเห็นว่าท่านเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่จริงๆตามแบบของบรรดาประกาศกที่ยิ่งใหญ่ในพระธรรมเก่า นักบุญลูกา ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องการบังเกิดมาของท่านโดยเเสดงให้เราเห็นถึงภูมิหลังของกระเเสเรียกที่สำค